Hotel Hotelski apartmani Holiday homes Wellness i Fitness Beauty Salon "Queen" Restaurant & Pool bar Plaža i bazeni Marina Punat Izleti i aktivnosti Posebne ponude Cjenik Postanite dio našeg tima
Hotel Hotelski apartmani Holiday homes Wellness i Fitness Beauty Salon "Queen" Restaurant & Pool bar Plaža i bazeni Marina Punat Izleti i aktivnosti Posebne ponude Cjenik Postanite dio našeg tima

Novosti


U Puntu, dana 13.06.2023.g.
 
PREDMET:
 

SAZIVANJE 7. REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA – MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o.
 
POZIV ZA 7.REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o.
 
 
 
U smislu članka 443. ZTD i članka 21. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Uprava Društva saziva 7. (sedmu) REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za 21. 06. 2023.g. u 11 sati u uredu uprave Marine Punat d.o.o. na adresi Punat, Puntica 7, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka :
 
 
Dnevni red:
 
Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
 
  1. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća za 2022. g.  
  2. Prihvaćanje godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za 2022. g.
  3. Prihvaćanje izvješća  Nadzornog odbora Društva za 2022. g.
  4. Donošenje odluke o davanju razrješnice jedinom članu Uprave-Direktoru Društva za 2022. g.
  5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. g.
  6. Donošenje odluke o upotrebi ostvarene neto dobiti za 2022. g.
  7. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala i njegovih dijelova te odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Marina Punat Hotel & Resort d.o.o., Punat
 
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu:
 
Ad 1.)Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2022. godinu
Ad 2.)Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za poslovnu 2022. g.
Ad 3.)Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2022. g.
Ad 4.)Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave – direktoru Društva za 2022. g.
Ad 5.)Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova za poslovnu 2022. g.
Ad 6.)Donošenje odluke o rasporedu ostvarene neto dobiti Društva za poslovnu 2022. godinu na način da se u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit
Ad 7.)Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala i njegovih dijelova te odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Marina Punat Hotel & Resort d.o.o., Punat.
 
 
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva.  Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 7. (sedmoj) Redovitoj glavnoj skupštini Marine Punat Hotel & Resort d.o.o. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.

 

Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 08 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Kanajt 5.
 
                                                         
MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. PUNAT
                                                                                                                                                                   
Direktor: Ivan Žic