Hotel Kanajt Tel: +385 51 654 340

Novosti


Punat,  17.6.2020
 
PREDMET:
 
SAZIVANJE 4. REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA – MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o.
 
U smislu članka 443. ZTD i članka 21. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Uprava Društva saziva 4. (četvrtu) REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za 25. lipnja 2020.g.  u 12:00 sati u prostorijama MARINE PUNAT, sala za sastanke na glavnoj recepciji, na adresi Puntica 7, Punat,, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka :
 
Dnevni red:
 
  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika .
  2. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća  za 2019.g.
  3. Izvješće o stanju Društva za 2019.g.
  4. Izvješće  Nadzornog odbora Društva za 2019.g.
  5. Donošenje odluke o davanju razrješnice jedinom članu Uprave-Direktoru Društva za 2019. g.
  6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019.g.
  7. Donošenje odluke o upotrebi ostvarene neto dobiti za 2019. g.
  8. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
 
Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka :
Ad 2. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu
         2019. godinu.
Ad 3. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva za poslovnu 2019.g.
Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Marina Punat
         Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2019. g.
Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2019.g.
Ad 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za obavljeni  
         nadzor vođenja poslova za poslovnu 2019.g.
Ad 7. Ostvarena neto dobit Društva za poslovnu 2019. godinu  raspoređuje se u cijelosti:
  • u zadržanu dobit
Ad 8. Za članove Nadzornog odbora imenuju se:
          Marijan Topolovec
          Petar Žic
          Sanja Žorić
 
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva.  Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 4. (četvrtoj) Redovitoj glavnoj skupštini Marine Punat Hotel & Resort d.o.o. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 08 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Kanajt 5.
                                                        
 
MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. PUNAT
Direktor: Ivan Žic