Hotel Kanajt Tel: +385 51 654 340

Uvjeti otkaza rezervacije

Uvjeti otkaza rezervacije


  • Rezervaciju je moguće besplatno otkazati sve do 7 dana prije dolaska.
  • U slučaju otkaza rezervacije unutar 7 dana naplaćuje se 50% od ukupnog iznosa rezervacije.
  • U slučaju nedolaska naplaćuje se ukupan iznos rezervacije.
  • U slučaju prijevremenog odlaska naplaćuje se ukupan iznos rezervacije.
  • Osnova za obračun i plaćanje su cijene u kunama. Pri plaćanju u EUR primjenjuje se srednji tečaj za EUR Hrvatske narodne banke važeći na dan plaćanja.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena Vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate Vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.